• Thành tích
  • Trụ Sở Công Ty
  • Vì Môi Trường Xanh - Sạch - Đẹp
  • Nhà máy xử lý chất thải
  • Hệ Thống Lò Đốt Chất Thải Nguy Hại

Hệ thống xử lý bóng đèn Huỳnh Quang

Ngày đăng

Bóng đèn huỳnh quang hỏng được coi là chất thải nguy hại bải chúng có chúa thủy ngân, nếu không được xử lý đúng sẽ rất có hại cho môi trường vì thủy ngân phát tán ra môi truong se ảnh hưởng nghiem trọng đến sức khỏe con người nói riêng và hệ sinh thái nói chung. Hệ thống được viện Khoa Học và Công Nghệ sáng chế. Bóng đèn được đưa vào buồng nghiền phân tách có cột hấp thụ thủy ngân bằng than hoạt tính. Cột hấp thụ sau khi sử dụng hết khả năng sẽ được đưa về viện KH và CN để chờ phương án xử lý.

Một số hình ảnh về hệ thống xử lý bóng đèn Huỳnh Quang tại công ty TNHH Môi Trường Công Nghiệp Xanh:

 

 

Đầu trang In bài viết Gửi e-Mail Về trước